Naše poslanie

  • Získavať, tvoriť a šíriť poznanie o etickom a spoločenskom rozmere informačných technológií
  • Vytvoriť komunitu ľudí (odborníkov aj laikov) so záujmom v tejto oblasti
  • Prepájať mentálne svety technológov a humanitne orientovaných bádateľov
  • Byť nezávislý a dôveryhodný hlas, fungovať ako neformálna autorita pre firmy, laickú verejnosť, či zákonodarcov
  • Hľadať riešenia, nešíriť len negativistické postoje (napr. techno-pesimizmus)
  • Tam kde sa dá, pôsobiť pro bono, nesnažiť sa primárne o komerčný, ani politický zisk